تحقیر ساری21 در برابر پیکان/ شکست 3 سته!

تحقیر ساری21 در برابر پیکان/ شکست 3 سته!
تیم ساری21 در لیگ برتر والیبال کشور در خانه شکست تحقیرآمیزی را در برابر پیکان تهران متحمل شد.

تحقیر ساری21 در برابر پیکان/ شکست 3 سته!

تیم ساری21 در لیگ برتر والیبال کشور در خانه شکست تحقیرآمیزی را در برابر پیکان تهران متحمل شد.
تحقیر ساری21 در برابر پیکان/ شکست 3 سته!

View more posts from this author