تحقق نیافتن تجارت 30 میلیارد دلاری ایران و ترکیه

تحقق نیافتن تجارت 30 میلیارد دلاری ایران و ترکیه
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس گفت: توافق ایران و ترکیه برای تجارت تا سقف 30 میلیارد دلار تا به امروز محقق نشده است.

تحقق نیافتن تجارت 30 میلیارد دلاری ایران و ترکیه

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس گفت: توافق ایران و ترکیه برای تجارت تا سقف 30 میلیارد دلار تا به امروز محقق نشده است.
تحقق نیافتن تجارت 30 میلیارد دلاری ایران و ترکیه

View more posts from this author