تحقق احیای تالاب میقان در صورت تخصیص اعتبارات سفر هیئت دولت به استان مرکزی

تحقق احیای تالاب میقان در صورت تخصیص اعتبارات سفر هیئت دولت به استان مرکزی
استاندار مرکزی گفت: با توجه به سفر هیئت دولت به استان مرکزی و تخصیص اعتبارات به منظور احیای تالاب میقان در صورت تحقق اعتبارات تالاب میقان احیا می‌شود.

تحقق احیای تالاب میقان در صورت تخصیص اعتبارات سفر هیئت دولت به استان مرکزی

استاندار مرکزی گفت: با توجه به سفر هیئت دولت به استان مرکزی و تخصیص اعتبارات به منظور احیای تالاب میقان در صورت تحقق اعتبارات تالاب میقان احیا می‌شود.
تحقق احیای تالاب میقان در صورت تخصیص اعتبارات سفر هیئت دولت به استان مرکزی

View more posts from this author