تحصیلکرده‌ها بیشترین آمار بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند

تحصیلکرده‌ها بیشترین آمار بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند
گفت: امروز بیشترین آمار بیکاران در کشور را قشر تحصیلکرده تشکیل می‌دهند و در حال حاضر نیز 4 میلیون و 850 هزار دانشجو داریم.

تحصیلکرده‌ها بیشترین آمار بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند

گفت: امروز بیشترین آمار بیکاران در کشور را قشر تحصیلکرده تشکیل می‌دهند و در حال حاضر نیز 4 میلیون و 850 هزار دانشجو داریم.
تحصیلکرده‌ها بیشترین آمار بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند

View more posts from this author