تجهیز بوستان‌های شهر سمنان به امکانات رفاهی

تجهیز بوستان‌های شهر سمنان به امکانات رفاهی
شهردار منطقه یک سمنان از تجهیز بوستان‌های شهر سمنان به امکانات رفاهی برای خدمات‌رسانی بهتر به مردم خبر داد.

تجهیز بوستان‌های شهر سمنان به امکانات رفاهی

شهردار منطقه یک سمنان از تجهیز بوستان‌های شهر سمنان به امکانات رفاهی برای خدمات‌رسانی بهتر به مردم خبر داد.
تجهیز بوستان‌های شهر سمنان به امکانات رفاهی

مرکز فیلم

View more posts from this author