تجمع پرسنل شرکت ایرالکو در اعتراض به مدیریت شرکت

تجمع پرسنل شرکت ایرالکو در اعتراض به مدیریت شرکت
اعتراض گسترده پرسنل شرکت ایرالکو به مدیریت این شرکت که با شعارهایی خواستار برکناری وی شدند.

تجمع پرسنل شرکت ایرالکو در اعتراض به مدیریت شرکت

اعتراض گسترده پرسنل شرکت ایرالکو به مدیریت این شرکت که با شعارهایی خواستار برکناری وی شدند.
تجمع پرسنل شرکت ایرالکو در اعتراض به مدیریت شرکت

View more posts from this author