تجمع زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی در دفاع از مردم فلسطین

تجمع زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی در دفاع از مردم فلسطین
زائران و مجاوران مشهدی در راستای اعلام انزجار از رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی اجتماع کردند.

تجمع زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی در دفاع از مردم فلسطین

زائران و مجاوران مشهدی در راستای اعلام انزجار از رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی اجتماع کردند.
تجمع زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی در دفاع از مردم فلسطین

View more posts from this author