تجمع دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به یاوه‌گویی‌های ترامپ + تصاویر

تجمع دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به یاوه‌گویی‌های ترامپ + تصاویر
دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به یاوه‌گویی‌های ترامپ و خروج این کشور از برجام تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند.

تجمع دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به یاوه‌گویی‌های ترامپ + تصاویر

دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به یاوه‌گویی‌های ترامپ و خروج این کشور از برجام تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند.
تجمع دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به یاوه‌گویی‌های ترامپ + تصاویر

View more posts from this author