تجمع اعتراض آمیز علیه اقدامات خصمانه آمریکا در سراسر کشور

تجمع اعتراض آمیز علیه اقدامات خصمانه آمریکا در سراسر کشور
مردم سراسر کشور به طور همزمان پس از اقامه نماز عبادی ـ سیاسی جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ در پی خروج دولت آمریکا از برجام با سردادن شعارهای ضدآمریکایی و ضد استکباری اعتراض خود را به نقض عهد آمریکا و اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نشان دادند.

تجمع اعتراض آمیز علیه اقدامات خصمانه آمریکا در سراسر کشور

مردم سراسر کشور به طور همزمان پس از اقامه نماز عبادی ـ سیاسی جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ در پی خروج دولت آمریکا از برجام با سردادن شعارهای ضدآمریکایی و ضد استکباری اعتراض خود را به نقض عهد آمریکا و اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نشان دادند.
تجمع اعتراض آمیز علیه اقدامات خصمانه آمریکا در سراسر کشور

View more posts from this author