تجمع اعتراضی جوانان آبادانی مقابل فرمانداری آبادان پایان یابد/ نمایندگان از نیروهای بومی حمایت می‌کنند

تجمع اعتراضی جوانان آبادانی مقابل فرمانداری آبادان پایان یابد/ نمایندگان از نیروهای بومی حمایت می‌کنند
نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به تجمع اعتراضی جوانان آبادانی مقابل فرمانداری در خصوص بکارگیری نیروهای غیربومی گفت: تجمعات باید بر اساس روال قانونی انجام شود و ضمن آنکه نمایندگان با دریافت پیام جوانان آبادانی، قاطعانه به دنبال دفاع از حقوق آنها هستند.

تجمع اعتراضی جوانان آبادانی مقابل فرمانداری آبادان پایان یابد/ نمایندگان از نیروهای بومی حمایت می‌کنند

نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به تجمع اعتراضی جوانان آبادانی مقابل فرمانداری در خصوص بکارگیری نیروهای غیربومی گفت: تجمعات باید بر اساس روال قانونی انجام شود و ضمن آنکه نمایندگان با دریافت پیام جوانان آبادانی، قاطعانه به دنبال دفاع از حقوق آنها هستند.
تجمع اعتراضی جوانان آبادانی مقابل فرمانداری آبادان پایان یابد/ نمایندگان از نیروهای بومی حمایت می‌کنند

View more posts from this author