تجربه زیباشناختی یک حق برای انسان است

تجربه زیباشناختی یک حق برای انسان است
عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی گفت: تجربه زیباشناختی یک حق برای انسان است و جلوگیری از این حق با مقاصد شارع ناسازگار است.

تجربه زیباشناختی یک حق برای انسان است

عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی گفت: تجربه زیباشناختی یک حق برای انسان است و جلوگیری از این حق با مقاصد شارع ناسازگار است.
تجربه زیباشناختی یک حق برای انسان است

View more posts from this author