تجدید میثاق اکران‌کنندگان جشنواره عمار خراسان جنوبی با شهدای گمنام

تجدید میثاق اکران‌کنندگان جشنواره عمار خراسان جنوبی با شهدای گمنام
اکران‌کنندگان جشنواره مردمی فیلم عمار خراسان جنوبی با شهدای گمنام در معراج شهدای بیرجند تجدید میثاق کردند.

تجدید میثاق اکران‌کنندگان جشنواره عمار خراسان جنوبی با شهدای گمنام

اکران‌کنندگان جشنواره مردمی فیلم عمار خراسان جنوبی با شهدای گمنام در معراج شهدای بیرجند تجدید میثاق کردند.
تجدید میثاق اکران‌کنندگان جشنواره عمار خراسان جنوبی با شهدای گمنام

View more posts from this author