تجارت بین‌الملل از حاشیه وارد متن شود/ قانون تجارت بین‌الملل مدونی از مجلس بیرون نیامده است

تجارت بین‌الملل از حاشیه وارد متن شود/ قانون تجارت بین‌الملل مدونی از مجلس بیرون نیامده است
رئیس اتاق بازرگانی ایران ـ عراق گفت: تجارت بین‌الملل از حاشیه وارد متن شود و قانون تجارت بین‌الملل مدونی از مجلس بیرون نیامده است.

تجارت بین‌الملل از حاشیه وارد متن شود/ قانون تجارت بین‌الملل مدونی از مجلس بیرون نیامده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران ـ عراق گفت: تجارت بین‌الملل از حاشیه وارد متن شود و قانون تجارت بین‌الملل مدونی از مجلس بیرون نیامده است.
تجارت بین‌الملل از حاشیه وارد متن شود/ قانون تجارت بین‌الملل مدونی از مجلس بیرون نیامده است

View more posts from this author