تبلیغ بد، بدتر از برخورد و حذف کردن است/ مبلغان خود را با ادبیات جهانی منطبق کنند

تبلیغ بد، بدتر از برخورد و حذف کردن است/ مبلغان خود را با ادبیات جهانی منطبق کنند
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: بد تبلیغ کردن بدتر از برخورد کردن و حذف کردن است بنابراین مبلغان باید خود را با ادبیات جهانی منطبق کنند.

تبلیغ بد، بدتر از برخورد و حذف کردن است/ مبلغان خود را با ادبیات جهانی منطبق کنند

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: بد تبلیغ کردن بدتر از برخورد کردن و حذف کردن است بنابراین مبلغان باید خود را با ادبیات جهانی منطبق کنند.
تبلیغ بد، بدتر از برخورد و حذف کردن است/ مبلغان خود را با ادبیات جهانی منطبق کنند

View more posts from this author