تبلیغات تلویزیونی رژیم صهیونیستی علیه حماس یک بازی است/ آمریکایی‌ها دنبال غارت اموال کشورهای اسلامی‌اند

تبلیغات تلویزیونی رژیم صهیونیستی علیه حماس یک بازی است/ آمریکایی‌ها دنبال غارت اموال کشورهای اسلامی‌اند
امام جمعه ایوانکی با بیان اینکه تبلیغات تلویزیونی رژیم صهیونیستی علیه حماس یک بازی است، گفت: آمریکایی‌ها دنبال تسلط و غارت اموال کشورهای اسلامی هستند.

تبلیغات تلویزیونی رژیم صهیونیستی علیه حماس یک بازی است/ آمریکایی‌ها دنبال غارت اموال کشورهای اسلامی‌اند

امام جمعه ایوانکی با بیان اینکه تبلیغات تلویزیونی رژیم صهیونیستی علیه حماس یک بازی است، گفت: آمریکایی‌ها دنبال تسلط و غارت اموال کشورهای اسلامی هستند.
تبلیغات تلویزیونی رژیم صهیونیستی علیه حماس یک بازی است/ آمریکایی‌ها دنبال غارت اموال کشورهای اسلامی‌اند

View more posts from this author