تبریز لایق بهترین و بیشترین پروژه‌های عمرانی است/ فرد متخلف حتی نباید خواب راحت به چشم داشته باشد

تبریز لایق بهترین و بیشترین پروژه‌های عمرانی است/ فرد متخلف حتی نباید خواب راحت به چشم داشته باشد
شهردار تبریز گفت: قدردان مجموعه‌های نظارتی و قضایی هستیم و معتقدیم فرد متخلف حتی نباید خواب راحت به چشم داشته باشد.

تبریز لایق بهترین و بیشترین پروژه‌های عمرانی است/ فرد متخلف حتی نباید خواب راحت به چشم داشته باشد

شهردار تبریز گفت: قدردان مجموعه‌های نظارتی و قضایی هستیم و معتقدیم فرد متخلف حتی نباید خواب راحت به چشم داشته باشد.
تبریز لایق بهترین و بیشترین پروژه‌های عمرانی است/ فرد متخلف حتی نباید خواب راحت به چشم داشته باشد

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author