تبدیل شهرک مبل به قطب اقتصادی در اصفهان

تبدیل شهرک مبل به قطب اقتصادی در اصفهان
نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: عملیاتی کردن پروژه مشارکتی شهرک مبل که می‌تواند به عنوان قطب اقتصادی در کارآفرینی در شمال غرب اصفهان احداث شود، ضرورت دارد.

تبدیل شهرک مبل به قطب اقتصادی در اصفهان

نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: عملیاتی کردن پروژه مشارکتی شهرک مبل که می‌تواند به عنوان قطب اقتصادی در کارآفرینی در شمال غرب اصفهان احداث شود، ضرورت دارد.
تبدیل شهرک مبل به قطب اقتصادی در اصفهان

View more posts from this author