تاکید آیت‌الله سبحانی بر حل مشکل سودهای بانکی و رسیدگی به مسئله حج

تاکید آیت‌الله سبحانی بر حل مشکل سودهای بانکی و رسیدگی به مسئله حج
یکی از مراجع تقلید بر ضرورت حل مشکل سودهای بانکی، رسیدگی به مشکلات پروژه آبرسانی قم و حل مسئله حج تأکید کرد.

تاکید آیت‌الله سبحانی بر حل مشکل سودهای بانکی و رسیدگی به مسئله حج

یکی از مراجع تقلید بر ضرورت حل مشکل سودهای بانکی، رسیدگی به مشکلات پروژه آبرسانی قم و حل مسئله حج تأکید کرد.
تاکید آیت‌الله سبحانی بر حل مشکل سودهای بانکی و رسیدگی به مسئله حج

دانلود موزیک

View more posts from this author