تاکنون اقدامات کافی برای تبریز 2018 انجام نشده است/ هر شهروند تبریزی یک میزبان برای گردشگران خارجی

تاکنون اقدامات کافی برای تبریز 2018 انجام نشده است/ هر شهروند تبریزی یک میزبان برای گردشگران خارجی
استاندار آذربایجان‌‌شرقی گفت: قرار است تبریز در 2018 پایتخت گردشگری جهان اسلام و میزبان گردشگران خارجی شود اما تاکنون اقدامات کافی برای این امر صورت نگرفته است.

تاکنون اقدامات کافی برای تبریز 2018 انجام نشده است/ هر شهروند تبریزی یک میزبان برای گردشگران خارجی

استاندار آذربایجان‌‌شرقی گفت: قرار است تبریز در 2018 پایتخت گردشگری جهان اسلام و میزبان گردشگران خارجی شود اما تاکنون اقدامات کافی برای این امر صورت نگرفته است.
تاکنون اقدامات کافی برای تبریز 2018 انجام نشده است/ هر شهروند تبریزی یک میزبان برای گردشگران خارجی

View more posts from this author