تاریخ فتنه ‌88 بازخوانی شود/ فتنه‌گران آب در آسیاب دشمن ریختند

تاریخ فتنه ‌88 بازخوانی شود/ فتنه‌گران آب در آسیاب دشمن ریختند
امام جمعه زابل گفت: سالروز حماسه 9 دی‌ماه روزی است که باید تاریخ فتنه‌ها بازخوانی شود تا از تکرار آن جلوگیری کنیم.

تاریخ فتنه ‌88 بازخوانی شود/ فتنه‌گران آب در آسیاب دشمن ریختند

امام جمعه زابل گفت: سالروز حماسه 9 دی‌ماه روزی است که باید تاریخ فتنه‌ها بازخوانی شود تا از تکرار آن جلوگیری کنیم.
تاریخ فتنه ‌88 بازخوانی شود/ فتنه‌گران آب در آسیاب دشمن ریختند

View more posts from this author