تارتار به نشست خبری پیش از بازی با سپاهان نرسید

تارتار به نشست خبری پیش از بازی با سپاهان نرسید
مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی به نشست خبری پیش از دیدار با سپاهان نرسید.

تارتار به نشست خبری پیش از بازی با سپاهان نرسید

مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی به نشست خبری پیش از دیدار با سپاهان نرسید.
تارتار به نشست خبری پیش از بازی با سپاهان نرسید

View more posts from this author