تاخیر در پرداخت دسترنج گندمکاران ایلامی مایه شرمندگی است/ آقای مطهری از فضل پدر تورا چه حاصل؟

تاخیر در پرداخت دسترنج گندمکاران ایلامی مایه شرمندگی است/ آقای مطهری از فضل پدر تورا چه حاصل؟
امام جمعه ایوان گفت: تاخیر در پرداخت دسترنج گندمکاران ایلامی مایه شرمندگی است.

تاخیر در پرداخت دسترنج گندمکاران ایلامی مایه شرمندگی است/ آقای مطهری از فضل پدر تورا چه حاصل؟

امام جمعه ایوان گفت: تاخیر در پرداخت دسترنج گندمکاران ایلامی مایه شرمندگی است.
تاخیر در پرداخت دسترنج گندمکاران ایلامی مایه شرمندگی است/ آقای مطهری از فضل پدر تورا چه حاصل؟

View more posts from this author