تاج: کی‌روش موفقیت‌های بی‌نظیری برای فوتبال کشور رقم زده است/ اجرای مجدد طرح ویژن

تاج: کی‌روش موفقیت‌های بی‌نظیری برای فوتبال کشور رقم زده است/ اجرای مجدد طرح ویژن
رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه کی‌روش همیشه مورد حمایت فدراسیون فوتبال بوده است، گفت: سرمربی تیم ملی طی این چند سال حضور در ایران موفقیت‌های بی‌نظیری برای فوتبال مملکت‌مان رقم زده است.

تاج: کی‌روش موفقیت‌های بی‌نظیری برای فوتبال کشور رقم زده است/ اجرای مجدد طرح ویژن

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه کی‌روش همیشه مورد حمایت فدراسیون فوتبال بوده است، گفت: سرمربی تیم ملی طی این چند سال حضور در ایران موفقیت‌های بی‌نظیری برای فوتبال مملکت‌مان رقم زده است.
تاج: کی‌روش موفقیت‌های بی‌نظیری برای فوتبال کشور رقم زده است/ اجرای مجدد طرح ویژن

View more posts from this author