تاثیر کاهش رشد جمعیت در 20 سال آینده خود را نشان می‌دهد

تاثیر کاهش رشد جمعیت در 20 سال آینده خود را نشان می‌دهد
نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس گفت: اگر جمعیت و موالید کشورمان افزایش نیابد در 20 سال آینده با یک مملکت پیر مواجه و مجبور به وارد ساختن نیروی کار از خارج از کشور خواهیم شد.

تاثیر کاهش رشد جمعیت در 20 سال آینده خود را نشان می‌دهد

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس گفت: اگر جمعیت و موالید کشورمان افزایش نیابد در 20 سال آینده با یک مملکت پیر مواجه و مجبور به وارد ساختن نیروی کار از خارج از کشور خواهیم شد.
تاثیر کاهش رشد جمعیت در 20 سال آینده خود را نشان می‌دهد

View more posts from this author