تاثیرپذیری حوزه از دانشگاه‌ها یکی از آسیب‌های موجود است

تاثیرپذیری حوزه از دانشگاه‌ها یکی از آسیب‌های موجود است
مدیر حوزه علمیه امام خمینی ارومیه گفت: تاثیرپذیری حوزه از دانشگاه‌ها یکی از آسیب‌های موجود است و نباید از آن غفلت کرد.

تاثیرپذیری حوزه از دانشگاه‌ها یکی از آسیب‌های موجود است

مدیر حوزه علمیه امام خمینی ارومیه گفت: تاثیرپذیری حوزه از دانشگاه‌ها یکی از آسیب‌های موجود است و نباید از آن غفلت کرد.
تاثیرپذیری حوزه از دانشگاه‌ها یکی از آسیب‌های موجود است

View more posts from this author