تاثیرات مثبت ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه

تاثیرات مثبت ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: پیوند بین حوزه و دانشگاه توفیقات زیادی را برای این نهادهای علمی خواهد داشت.

تاثیرات مثبت ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: پیوند بین حوزه و دانشگاه توفیقات زیادی را برای این نهادهای علمی خواهد داشت.
تاثیرات مثبت ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه

View more posts from this author