تابلوی زندگی شیعه باید دوری از ظلم به دیگران باشد

تابلوی زندگی شیعه باید دوری از ظلم به دیگران باشد
امام جمعه مهدی‌شهر گفت: تابلوی زندگی شیعه باید دوری از ظلم به دیگران باشد و این آموزه علوی است.

تابلوی زندگی شیعه باید دوری از ظلم به دیگران باشد

امام جمعه مهدی‌شهر گفت: تابلوی زندگی شیعه باید دوری از ظلم به دیگران باشد و این آموزه علوی است.
تابلوی زندگی شیعه باید دوری از ظلم به دیگران باشد

اسکای نیوز

View more posts from this author