تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان شد

تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان شد
با تصمیم مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، تابش سرپرست موقت باشگاه سپاهان به عنوان مدیرعامل جدید معرفی و منصوب شد.

تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان شد

با تصمیم مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، تابش سرپرست موقت باشگاه سپاهان به عنوان مدیرعامل جدید معرفی و منصوب شد.
تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان شد

View more posts from this author