تئاتر «استاده چو کوه با شکوه» در اراک به روی صحنه رفت

تئاتر «استاده چو کوه با شکوه» در اراک به روی صحنه رفت
تئاتر «استاده چو کوه با شکوه» با موضوعیت عدالت‌خواهی، ایستادگی و دفاع در برابر تجاوز به خاک ملت‌ها در فرهنگسرای آیینه اراک به روی صحنه رفت.

تئاتر «استاده چو کوه با شکوه» در اراک به روی صحنه رفت

تئاتر «استاده چو کوه با شکوه» با موضوعیت عدالت‌خواهی، ایستادگی و دفاع در برابر تجاوز به خاک ملت‌ها در فرهنگسرای آیینه اراک به روی صحنه رفت.
تئاتر «استاده چو کوه با شکوه» در اراک به روی صحنه رفت

آهنگ جدید

View more posts from this author