تأمین منابع مالی ذهن تولیدکنندگان را درگیر کرده است/ تولید فقط تبدیل مواد اولیه به محصول زیر سقف کارخانه نیست

تأمین منابع مالی ذهن تولیدکنندگان را درگیر کرده است/ تولید فقط تبدیل مواد اولیه به محصول زیر سقف کارخانه نیست
رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق گفت:‌ تأمین منابع مالی ذهن تولیدکنندگان را درگیر کرده است؛ امروز تولید فقط تبدیل مواد اولیه به محصول زیر سقف کارخانه نیست.

تأمین منابع مالی ذهن تولیدکنندگان را درگیر کرده است/ تولید فقط تبدیل مواد اولیه به محصول زیر سقف کارخانه نیست

رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق گفت:‌ تأمین منابع مالی ذهن تولیدکنندگان را درگیر کرده است؛ امروز تولید فقط تبدیل مواد اولیه به محصول زیر سقف کارخانه نیست.
تأمین منابع مالی ذهن تولیدکنندگان را درگیر کرده است/ تولید فقط تبدیل مواد اولیه به محصول زیر سقف کارخانه نیست

View more posts from this author