تأمین ایمنی دریانوردی مهم‌ترین اولویت سازمان بنادر است

تأمین ایمنی دریانوردی مهم‌ترین اولویت سازمان بنادر است
عضو هیأت عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تأمین ایمنی دریانوردی مهم‌ترین اولویت سازمان بنادر و دریانوردی است.

تأمین ایمنی دریانوردی مهم‌ترین اولویت سازمان بنادر است

عضو هیأت عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تأمین ایمنی دریانوردی مهم‌ترین اولویت سازمان بنادر و دریانوردی است.
تأمین ایمنی دریانوردی مهم‌ترین اولویت سازمان بنادر است

View more posts from this author