تأسی به معصومین آسایش و آرامش حقیقی را به دنبال دارد

تأسی به معصومین آسایش و آرامش حقیقی را به دنبال دارد
کارشناس مذهبی گفت: بیانات معصومین (ع) فقط جنبه دنیوی ندارد بلکه راهگشای دنیا و آخرت است و انسان با تأسی به کلمات معصومین آباد خواهد شد و به آن آسایش و آرامش حقیقی دست پیدا می‌کند.

تأسی به معصومین آسایش و آرامش حقیقی را به دنبال دارد

کارشناس مذهبی گفت: بیانات معصومین (ع) فقط جنبه دنیوی ندارد بلکه راهگشای دنیا و آخرت است و انسان با تأسی به کلمات معصومین آباد خواهد شد و به آن آسایش و آرامش حقیقی دست پیدا می‌کند.
تأسی به معصومین آسایش و آرامش حقیقی را به دنبال دارد

View more posts from this author