تأسیس انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان

تأسیس انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان
معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: به زودی مجمع عمومی انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌شود و فارغ‌التحصیلان در این انجمن کار را دست می‌گیرند و راه‌های آینده خود را تدوین می‌کنند.

تأسیس انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: به زودی مجمع عمومی انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌شود و فارغ‌التحصیلان در این انجمن کار را دست می‌گیرند و راه‌های آینده خود را تدوین می‌کنند.
تأسیس انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان

View more posts from this author