تأسیس آموزشگاه هیأت امنایی دخترانه در فریدونکنار

تأسیس آموزشگاه هیأت امنایی دخترانه در فریدونکنار
مدیر آموزش و پرورش فریدونکنار از تأسیس آموزشگاه هیأت امنایی دخترانه در مقطع متوسطه اول در این شهرستان خبر داد.

تأسیس آموزشگاه هیأت امنایی دخترانه در فریدونکنار

مدیر آموزش و پرورش فریدونکنار از تأسیس آموزشگاه هیأت امنایی دخترانه در مقطع متوسطه اول در این شهرستان خبر داد.
تأسیس آموزشگاه هیأت امنایی دخترانه در فریدونکنار

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author