تأخیر 16 ساعته پرواز آبادان- مشهد به دلیل نقص فنی هواپیما

تأخیر 16 ساعته پرواز آبادان- مشهد به دلیل نقص فنی هواپیما
هواپیمای ایر تور مسیر آبادان- مشهد که قرار بود ساعت 2:45 دقیقه بامداد امروز فرودگاه آبادان را به مقصد مشهد ترک کند اما به دلیل نقص فنی هواپیما با 16 ساعت تأخیر مواجه شد.

تأخیر 16 ساعته پرواز آبادان- مشهد به دلیل نقص فنی هواپیما

هواپیمای ایر تور مسیر آبادان- مشهد که قرار بود ساعت 2:45 دقیقه بامداد امروز فرودگاه آبادان را به مقصد مشهد ترک کند اما به دلیل نقص فنی هواپیما با 16 ساعت تأخیر مواجه شد.
تأخیر 16 ساعته پرواز آبادان- مشهد به دلیل نقص فنی هواپیما

View more posts from this author