تأخیر در پروازهای امروز به نجف و بغداد/‌ منتظر رفع گرد و غبار در عراق هستیم

تأخیر در پروازهای امروز به نجف و بغداد/‌ منتظر رفع گرد و غبار در عراق هستیم
سرپرست روابط عمومی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان اینکه به علت کاهش دید افقی در عراق تاکنون چندین پرواز به نجف و بغداد با تأخیر مواجه شده است، گفت: تا پایان امروز چند پرواز دیگر به عراق داریم که احتمالاً با تأخیر انجام می‌شود.

تأخیر در پروازهای امروز به نجف و بغداد/‌ منتظر رفع گرد و غبار در عراق هستیم

سرپرست روابط عمومی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان اینکه به علت کاهش دید افقی در عراق تاکنون چندین پرواز به نجف و بغداد با تأخیر مواجه شده است، گفت: تا پایان امروز چند پرواز دیگر به عراق داریم که احتمالاً با تأخیر انجام می‌شود.
تأخیر در پروازهای امروز به نجف و بغداد/‌ منتظر رفع گرد و غبار در عراق هستیم

View more posts from this author