تأثیرگذاری دانشمندان شیعه در علوم در بین جهانیان تبیین شود

تأثیرگذاری دانشمندان شیعه در علوم در بین جهانیان تبیین شود
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر اینکه اقدامات و تأثیرگذاری دانشمندان و بزرگان ما باید معرفی شود، گفت: تأثیر کنگره نقشه شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در معرفی این مکتب به جهانیان بسیار تأثیرگذار است.

تأثیرگذاری دانشمندان شیعه در علوم در بین جهانیان تبیین شود

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر اینکه اقدامات و تأثیرگذاری دانشمندان و بزرگان ما باید معرفی شود، گفت: تأثیر کنگره نقشه شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در معرفی این مکتب به جهانیان بسیار تأثیرگذار است.
تأثیرگذاری دانشمندان شیعه در علوم در بین جهانیان تبیین شود

View more posts from this author