بی‌توجهی به روز قدس کمک به دنیای استکبار است

بی‌توجهی به روز قدس کمک به دنیای استکبار است
امام جمعه قلعه‌گنج گفت: سکوت و بی‌توجهی و عدم حضور در روز قدس کمک به هموار شدن راه دنیای استکبار برای ظلم و ستم بیشتر بر مسلمین و مظلومین است.

بی‌توجهی به روز قدس کمک به دنیای استکبار است

امام جمعه قلعه‌گنج گفت: سکوت و بی‌توجهی و عدم حضور در روز قدس کمک به هموار شدن راه دنیای استکبار برای ظلم و ستم بیشتر بر مسلمین و مظلومین است.
بی‌توجهی به روز قدس کمک به دنیای استکبار است

خرید vpn قوی برای اندروید

فانتزی

View more posts from this author