بی‌احترامی به کمک‌ داوران فوتبال با انتخاب طوری و ظهیری در 3 فینال پی‌درپی

بی‌احترامی به کمک‌ داوران فوتبال با انتخاب طوری و ظهیری در 3 فینال پی‌درپی
کارشناس داوری فوتبال از چینش کمک داوران فینال جام حذفی انتقاد کرد و گفت: با انتخاب طوری و ظهیری در 3 فینال پی‌درپی فوتبال ایران به کمک‌ داوران فوتبال کشور بی‌احترامی شد.

بی‌احترامی به کمک‌ داوران فوتبال با انتخاب طوری و ظهیری در 3 فینال پی‌درپی

کارشناس داوری فوتبال از چینش کمک داوران فینال جام حذفی انتقاد کرد و گفت: با انتخاب طوری و ظهیری در 3 فینال پی‌درپی فوتبال ایران به کمک‌ داوران فوتبال کشور بی‌احترامی شد.
بی‌احترامی به کمک‌ داوران فوتبال با انتخاب طوری و ظهیری در 3 فینال پی‌درپی

View more posts from this author