بیمه بیکاری زلزله‌زدگان پرداخت می‌شود

بیمه بیکاری زلزله‌زدگان پرداخت می‌شود
معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیمه بیکاری زلزله‌زدگان استان کرمانشاه تا پایان امسال پرداخت می‌شود.

بیمه بیکاری زلزله‌زدگان پرداخت می‌شود

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیمه بیکاری زلزله‌زدگان استان کرمانشاه تا پایان امسال پرداخت می‌شود.
بیمه بیکاری زلزله‌زدگان پرداخت می‌شود

View more posts from this author