بیماری‌های غیرواگیر عامل 80 درصد مرگ‌ومیرها در کشور

بیماری‌های غیرواگیر عامل 80 درصد مرگ‌ومیرها در کشور
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: 80 درصد مرگ‌ومیرهای کشور بر اثر ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر در است.

بیماری‌های غیرواگیر عامل 80 درصد مرگ‌ومیرها در کشور

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: 80 درصد مرگ‌ومیرهای کشور بر اثر ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر در است.
بیماری‌های غیرواگیر عامل 80 درصد مرگ‌ومیرها در کشور

موسیقی

View more posts from this author