بیمارستان 2 هزار تختخوابی در اهواز ساخته نمی‌شود

بیمارستان 2 هزار تختخوابی در اهواز ساخته نمی‌شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با توجه به اینکه این 2 هزار تخت نیاز همه استان است، وزارت بهداشت با ساخت بیمارستان 2 هزار تختی در اهواز موافقت نکرد و قرار شد بیمارستانی با ظرفیت هزار تخت ساخته شود.

بیمارستان 2 هزار تختخوابی در اهواز ساخته نمی‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با توجه به اینکه این 2 هزار تخت نیاز همه استان است، وزارت بهداشت با ساخت بیمارستان 2 هزار تختی در اهواز موافقت نکرد و قرار شد بیمارستانی با ظرفیت هزار تخت ساخته شود.
بیمارستان 2 هزار تختخوابی در اهواز ساخته نمی‌شود

View more posts from this author