بیعت دوباره تبریز‌ی‌ها با ولایت و انقلاب / تبریزلی‌لر قان وئرر؛ ولایته جان وئرر

بیعت دوباره تبریز‌ی‌ها با ولایت و انقلاب / تبریزلی‌لر قان وئرر؛ ولایته جان وئرر
اقشار مختلف آذربایجان به ویژه تبریز با حضور در راهپیمایی برائت از آشوبگران، ضمن اعلام همبستگی با آرمان‌های انقلاب و ولایت، بار دیگر ثابت کردند مشکلات اقتصادی تأثیری بر ولایت‌مداری و دفاع آنها از انقلاب‌شان ندارد.

بیعت دوباره تبریز‌ی‌ها با ولایت و انقلاب / تبریزلی‌لر قان وئرر؛ ولایته جان وئرر

اقشار مختلف آذربایجان به ویژه تبریز با حضور در راهپیمایی برائت از آشوبگران، ضمن اعلام همبستگی با آرمان‌های انقلاب و ولایت، بار دیگر ثابت کردند مشکلات اقتصادی تأثیری بر ولایت‌مداری و دفاع آنها از انقلاب‌شان ندارد.
بیعت دوباره تبریز‌ی‌ها با ولایت و انقلاب / تبریزلی‌لر قان وئرر؛ ولایته جان وئرر

View more posts from this author