بیش از 50 درصد فضاهای آموزشی در کشور فرسوده و غیرقابل استفاده است

بیش از 50 درصد فضاهای آموزشی در کشور فرسوده و غیرقابل استفاده است
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از 50 درصد فضاهای آموزشی در کشور فرسوده و غیرقابل استفاده است.

بیش از 50 درصد فضاهای آموزشی در کشور فرسوده و غیرقابل استفاده است

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از 50 درصد فضاهای آموزشی در کشور فرسوده و غیرقابل استفاده است.
بیش از 50 درصد فضاهای آموزشی در کشور فرسوده و غیرقابل استفاده است

View more posts from this author