بیش‌از 100 پروژه کشاورزی در زیرکوه در حال اجرا است/ هزینه‌کرد 50 درصد اعتبارات آبیاری تحت‌فشار استان در زیرکوه

بیش‌از 100 پروژه کشاورزی در زیرکوه در حال اجرا است/ هزینه‌کرد 50 درصد اعتبارات آبیاری تحت‌فشار استان در زیرکوه
مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه گفت: در حال حاضر بیش از 100 پروژه بزرگ و کوچک کشاورزی در زیرکوه در حال اجرا بوده که این میزان تاکنون در این شهرستان بی‌سابقه بوده است.

بیش‌از 100 پروژه کشاورزی در زیرکوه در حال اجرا است/ هزینه‌کرد 50 درصد اعتبارات آبیاری تحت‌فشار استان در زیرکوه

مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه گفت: در حال حاضر بیش از 100 پروژه بزرگ و کوچک کشاورزی در زیرکوه در حال اجرا بوده که این میزان تاکنون در این شهرستان بی‌سابقه بوده است.
بیش‌از 100 پروژه کشاورزی در زیرکوه در حال اجرا است/ هزینه‌کرد 50 درصد اعتبارات آبیاری تحت‌فشار استان در زیرکوه

car

View more posts from this author