بیشتر کارهای شهید تهرانی‌مقدم در قالب آثار مختلف در آذربایجان منتشر می‌شود/ بهترین دوستان شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم از آذربایجان بودند

بیشتر کارهای شهید تهرانی‌مقدم در قالب آثار مختلف در آذربایجان منتشر می‌شود/ بهترین دوستان شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم از آذربایجان بودند
همسر شهید تهرانی‌مقدم با بیان اینکه بهترین دوستان شهید حاج‌حسن تهرانی‌مقدم از آذربایجان بودند، گفت: بیشتر کسانی‌که کارهای ایشان را پیگیری و به مرحله نشر، فیلم، کتاب و مقاله می‌رساند از آذربایجان هستند.

بیشتر کارهای شهید تهرانی‌مقدم در قالب آثار مختلف در آذربایجان منتشر می‌شود/ بهترین دوستان شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم از آذربایجان بودند

همسر شهید تهرانی‌مقدم با بیان اینکه بهترین دوستان شهید حاج‌حسن تهرانی‌مقدم از آذربایجان بودند، گفت: بیشتر کسانی‌که کارهای ایشان را پیگیری و به مرحله نشر، فیلم، کتاب و مقاله می‌رساند از آذربایجان هستند.
بیشتر کارهای شهید تهرانی‌مقدم در قالب آثار مختلف در آذربایجان منتشر می‌شود/ بهترین دوستان شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم از آذربایجان بودند

View more posts from this author