بیشترین میزان آسیب از آلودگی هوا متوجه کودکان و سالخوردگان است

بیشترین میزان آسیب از آلودگی هوا متوجه کودکان و سالخوردگان است
رئیس گروه سلامت محیط استان گیلان نیاز شدید انسان به هوا را از عوامل زیستی انسان دانست و گفت: سخت و ناممکن بودن کنترل و انتشار آلاینده های هوا ممکن است سلامت انسان را به خطر بیاندازد.

بیشترین میزان آسیب از آلودگی هوا متوجه کودکان و سالخوردگان است

رئیس گروه سلامت محیط استان گیلان نیاز شدید انسان به هوا را از عوامل زیستی انسان دانست و گفت: سخت و ناممکن بودن کنترل و انتشار آلاینده های هوا ممکن است سلامت انسان را به خطر بیاندازد.
بیشترین میزان آسیب از آلودگی هوا متوجه کودکان و سالخوردگان است

View more posts from this author