بیشترین غرقی‌های مازندران در شهرک‎های خصوصی است

بیشترین غرقی‌های مازندران در شهرک‎های خصوصی است
فرمانده دریابانی مازندران گفت: بالاترین غرقی‌های مازندران را در شهرک‌های خصوصی شامل ادارات، سازمان‌ها و پلاژها رخ می‌دهد.

بیشترین غرقی‌های مازندران در شهرک‎های خصوصی است

فرمانده دریابانی مازندران گفت: بالاترین غرقی‌های مازندران را در شهرک‌های خصوصی شامل ادارات، سازمان‌ها و پلاژها رخ می‌دهد.
بیشترین غرقی‌های مازندران در شهرک‎های خصوصی است

موزیک سرا

View more posts from this author