بیابان‌زدایی 20 هزار هکتار از اراضی قزوین/ وجود 90 هزار هکتار کانون بحرانی بیابان در استان

بیابان‌زدایی 20 هزار هکتار از اراضی قزوین/ وجود 90 هزار هکتار کانون بحرانی بیابان در استان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: طی سال جاری 20 هزار هکتار از اراضی طبیعی استان قزوین در قالب طرح مدیریت توسعه پایداری منابع طبیعی به عنوان برنامه کوتاه‌مدت بیابان‌زدایی می‌شود.

بیابان‌زدایی 20 هزار هکتار از اراضی قزوین/ وجود 90 هزار هکتار کانون بحرانی بیابان در استان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: طی سال جاری 20 هزار هکتار از اراضی طبیعی استان قزوین در قالب طرح مدیریت توسعه پایداری منابع طبیعی به عنوان برنامه کوتاه‌مدت بیابان‌زدایی می‌شود.
بیابان‌زدایی 20 هزار هکتار از اراضی قزوین/ وجود 90 هزار هکتار کانون بحرانی بیابان در استان

لردگان

View more posts from this author