بودجه 30 هزار میلیارد تومانی در سطح ملی تصویب شد

بودجه 30 هزار میلیارد تومانی در سطح ملی تصویب شد
استاندار البرز گفت: در راستای تسهیل و رفع موانع تولید، بودجه 30 هزار میلیارد تومانی تصویب‌ شده است که لازم است البرز با ارائه گزارش‌های کافی و وافی، بیشترین بهره‌وری از این بودجه را داشته باشد.

بودجه 30 هزار میلیارد تومانی در سطح ملی تصویب شد

استاندار البرز گفت: در راستای تسهیل و رفع موانع تولید، بودجه 30 هزار میلیارد تومانی تصویب‌ شده است که لازم است البرز با ارائه گزارش‌های کافی و وافی، بیشترین بهره‌وری از این بودجه را داشته باشد.
بودجه 30 هزار میلیارد تومانی در سطح ملی تصویب شد

View more posts from this author